Ginny und Frisko                                                    

IMG_0768

© Stephan 2014